ТИК/ККЛКА

Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү
 
Кыргыз Республикасынын «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» 8-июль, 2019-жылдагы №83 Мыйзамынын ченемдерине жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын ченемдик актыларына ылайык, «Дос-Кредобанк» ачык акционердик коому террористтик ишке жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү багытында ички көзөмөлдү жүргүзүү максатында террористтик ишке жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатындагы ички көзөмөлдүн саясатын жана эрежелерин иштеп чыккан.
 
«Дос-Кредобанк» ААКынын кызматтарын террористтик иш үчүн жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) үчүн колдонуу мүмкүндүгүнүн алдын алуу үчүн Банкта ички көзөмөл системасы уюштурулуп, ал төмөнкү мыйзамдык актылардын талаптарына ылайык аракет кылат:
 • Кыргыз Республикасынын «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» 8-июль, 2019-жылдагы №83 Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» 16-декабрь, 2016-жылдагы №207 Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын 14.08.2019-жылдагы №2019-П-12\42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» Жобосу;
 • Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын Башкармалыгынын 16-апрель, 2003-жылдагы №13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана тизмесин аныктоо боюнча талаптарды орнотуу жөнүндө» Токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 25.12.2018-жылдагы №606 токтому менен бекитилген «Террористтик ишмердикке жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички көзөмөл программасына карата жалпы талаптар жөнүндө» Жобосу;
 • Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын Башкармалыгынын 31.10.2012-жылдагы №41/12 токтому менен бекитилген банктык эсептер, салымдар (депозиттер) боюнча эсептер менен иштөө боюнча нускама;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 25.12.2018-жылдагы №606 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органына маалыматтарды жана документтерди берүү тартиби жөнүндө» Жобо;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 25.12.2018-жылдагы №606 токтому менен бекитилген «Кардарга талаптагыдай текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Жобо;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 25.12.2018-жылдагы №606 токтому менен бекитилген «Операцияны (бүтүмдү) токтотуп туруу, операцияны (бүтүмдү) жана (же) каражаттарды тоңдуруу жана бошотуу, тоңдурулган каражаттарга жетүү мүмкүндүгүн берүү жана тоңдурулган каражаттарды башкаруу тартиби жөнүндө» Жобо;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 25.12.2018-жылдагы №606 токтому менен бекитилген «Террористтик жана экстремисттик ишке, массалык кыргын салуучу куралды таратууга жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын тизмектери жөнүндө» Жобо;
 • ФАТФнын сунуштары (Акчаларды адалдоого, терроризмди каржылоого жана массалык кыргын салуучу куралды таратууну каржылоого каршы аракеттенүү боюнча эл аралык стандарттар), февраль, 2012-жыл;
 • Ошондой эле Базель комитетинин банктардагы сompliance функциясын уюштуруу боюнча банктык көзөмөлдөө жөнүндө Сунуштары эске алынат.
«Дос-Кредобанк» ААКында террористтик ишмердикке жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички көзөмөлдү уюштуруу үчүн жана аны жүргүзүүнүн программаларын ишке ашыруу үчүн жооптуу кызматтык адам дайындалган, ошондой эле Банк тарабынан ички ченемдик документтер иштелип чыккан:
 
1. «Дос-Кредобанк» ААКындагы террористтик ишмердикке жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатындагы ички көзөмөлдү уюштуруунун саясаты.
2. «Дос-Кредобанк» ААКындагы террористтик ишмердикке жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатындагы ички көзөмөлдүн эрежелери, ал өз ичине төмөнкүдөй процедураларды камтыйт:
1. Кардарды жана бенефициардык ээни идентификациялоо жана верификациялоо;
2. Кардардын террористтик ишмердикке жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) байланышкан операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоо тобокелин баалоо;
3. Кардардын ишмердигинен шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) белгилерине ээ болгон операцияларды (бүтүмдөрдү), ошондой эле террористтик ишмердикке жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) түздөн-түз байланышкан башка операцияларды (бүтүмдөрдү) аныктоо;
4. Террористтик ишмердикти жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону) жүргүзүүгө шектенүүнүн негиздүүлүгүн тастыктоо үчүн кардар жөнүндө же кардардын операциясы (бүтүмү) жөнүндө, бенефициардык ээси жөнүндө маалыматтарды текшерүү;
5. Кыргыз Республикасынын «ТИК/ККЛКА жөнүндө» Мыйзамынын 21-беренесинде көрсөтүлгөн маалыматтарды документалдык түрдө каттоо;
6. Ички көзөмөлдүн эрежелерин ишке ашыруунун натыйжасында алынган маалыматтарды жана документтерди сактоо;
7. Террористтик ишмердикке жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө адистерди даярдоо жана окутуу;
8. Банктын кардардын операцияны (бүтүмдү) жүргүзүү жөнүндө буюртмаларын тейлөөгө кабыл алуудан жана аткаруудан баш тартуу процедурасы;
9. Операцияны (бүтүмдү) токтотуп туруунун, операцияны (бүтүмдү) жана (же) каражаттарды тоӊдуруунун жана бошотуунун, тоӊдурулган каражаттарга жетүү мүмкүндүгүн берүүнүн жана тоӊдурулган каражаттарды башкаруунун тартиби;
10. Ички көзөмөлдүн эрежелерин ишке ашыруу боюнча системаны уюштуруу;
11. «Дос-Кредобанк» ААКынын «Өз кардарыӊды бил» саясаты;
12. «Дос-Кредобанк» ААКынын ыйгарым укуктуу органга КРнын ТИК/ККЛКА жөнүндө Мыйзамында көрсөтүлгөн маалыматты берүү тартиби;
13. «Дос-Кредобанк» ААКынын кызматкерлерин ТИК/ККЛКА маселелери боюнча окутуу программасы.
 
«Дос-Кредобанк» ААКы:
 • Анонимдүү банктык эсептерди (салымдарды), көрсөтүүчүнүн банктык эсептерин (салымдарын) кардарларды ички Жобого жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык идентификацияламайынча ачпайт жана тейлебейт.
 • Оффшордук аймактарда катталган банктар менен корреспонденттик мамилелерди түзбөйт;
 • Банк-кабыкчалар менен корреспонденттик мамилелерди түзбөйт.