Тарифтер

Кызматтардын/операциялардын тизмеси
Тарифтер
мин.
макс.
эскертүү
1. Кардардын банк эсеби (ачуу, жүргүзүү, жабуу)
1.1.1.
Эсеп ачуу
для физических лиц (депозит до востребования)
100 сом
за исключением Эскроу-счета
для юридических лиц (расчетный счет)
200 сом
за исключением Эскроу-счета
Начисление процентов на остаток счета
0%
0%
для всех валют
1.1.2.
Юридикалык тараптарга эсеп ачуу үчүн комиссия, Швейцария франкы менен
1000 CHF
Физикалык тараптарга эсеп ачуу үчүн комиссия, Швейцария франкы менен
акысыз
1.1.3
Юр. жана физ. тараптарга акча каражаттарынын калдыгына жараша комиссия, CHF менен
0-10 000 CHF
акысыз
10 000-50 000 CHF
күнүнө 5 CHF
50 000-100 000 CHF
күнүнө 10 CHF
100 000-200 000 CHF
күнүнө 15 CHF
200 000-500 000 CHF
күнүнө 25 CHF
500 000-1 000 000 CHF
күнүнө 50 CHF
1 000 000-5 000 000 CHF
күнүнө 100 CHF
5 000 000-10 000 000 CHF
күнүнө 250 CHF
1.1.4
Эсептеги минималдуу калдык
талап кылынбайт
1.1.5
Эсепти жүргүзүү
акысыз
1.1.6
*Юр., физ. тараптын 12 айдан ашык иштебеген эсебин жүргүзүү
500 сом
Ай сайын, эсептеги калдык 500 с. кем болбогон учурда, эсептеги иш жүзүндөгү калдыктын суммасы алынат
1.1.7
Эсепти жабуу
акысыз
1.1.8
Чек китепчесин берүү
200 сом
1.1.9
Эскроу-эсеп
открытие/закрытие эскроу-счета
акысыз
бүтүмдүн суммасы
чектелген эмес
эсепти жүргүзүү
500 сом
5000 сом
Тариф - суммадан 0,2%зы
2. Интернет банкинг и выдача справок
2.2.1
Интернет-банкинг системасына кошуу
акысыз
2.2.2
Е-tokenдүү Интернет-банкинг кызматын кошуу (төлөмдөрдүн суммасы боюнча чектөөсүз)
2700 сом
Бир жолку төлөм
2.2.3
Интернет-банкингден пайдалануу үчүн Е-tokenди кайталап алуу
2700 сом
Бир жолку төлөм
2.2.4
Физ. тарапка маалымкат берүү, ар бир документ үчүн
500 сом
ар бир документ үчүн
2.2.5
Юр. тарапка маалымкат берүү, ар бир документ үчүн
200 сом
ар бир документ үчүн
2.2.6
Эсеп боюнча көчүрмөнүн, эсеп боюнча жалпы көчүрмөнүн дубликатын, телекстик жана SWIFT насыялык жана дебеттик авизонун дубликатын берүү, ар бир документ үчүн
1 жылга чейин – 150 сом, бир жылдан жогору-200 сом
ар бир документ үчүн
3. Акча которуулар
3.1
Банк ичинде филиалдар арасында которуулар, юридикалык тараптар үчүн
акысыз
3.2
Банк ичинде филиалдар арасында которуулар, физикалык тараптар үчүн “Аманат” системасы боюнча
улуттук валютада
50 сом
сумманын 0,1%ы
АКШ доллары
0,8 USD
сумманын 0,15%ы
Евро
0,7 EUR
сумманын 0,15%ы
Россия рубли
50 RUB
сумманын 0,15%ы
казак теӊгеси
300 KZT
сумманын 0,2%ы
** Банк ичинде филиалдар арасында которуулар, физикалык тараптар үчүн “Аманат” системасы боюнча “Элкарт” банктык картасына
30 сом
0,1%
3.3
“Аманат” системасы боюнча акча которуу үчүн чет өлкөлүк валютада нак акча каражаттарын киргизүү
комиссиянын өлчөмү Башкармалыктын Төрагасынын буйругу менен аныкталат
3.4
Башка банктардын кардарларынын пайдасына которуу
Кыргыз сому менен чыгыш төлөмдөр (клиринг)
11:00 саатка чейин
20 000ге чейин
10 сом
20 000,01-100 000
30 сом
100 000,01-500 000
45 сом
500 000,01 жана жогору
55 сом
Кыргыз сому менен чыгыш төлөмдөр (гросс)
100 сом
15:30 саатка чейин
3.5
Чет өлкөлүк валюта OUR шарты менен (чыгымдар жөнөтүүчүнүн эсебинен), төлөмдөрдү кабыл алуу убактысы 17:00га чейин
АКШ доллары
20 USD
200 USD
0,1%
Евро
20 EUR
200 EUR
0,15 %
Россия рубли
130 RUB
3000 RUB
0,1 %
Казак теӊгеси
700 KZT
13 000 KZT
0,1 %
Швейцария франкы
20 CHF
250 CHF
0,15 %
Англия стерлинг фунту
20 GBP
200 GBP
0,20%
Кытай юаны
20 АКШ долл.
220 АКШ долл.
0,15 %
220 USD
50 USD
220 USD
0,3%
200 USD
20 USD
200 USD
0,2%
200 USD
20 USD
200 USD
0,2%
220 USD
30 USD
220 USD
0,3%
Башка банктардын кардарларынын пайдасына SWIFT чыгыш которуулары боюнча АКШ доллары менен кепилденген төлөм
25 АКШ долл.
3.6
17:00дөн 19:00гө чейинки мезгилде кабыл алынган төлөмдөр боюнча 2.4.1-2.4.8 пункттарында көрсөтүлгөн Банктын стандарттык тарифтери иштейт, кардарлар үчүн жекече тарифтер бул учурда колдонулбайт.
Платежи, принятые с 18:30 с датой валютирования день в день в долларах США:
+15 долларов США за каждый платеж к тарифам, указанным в п. 3.5
3.7
Кардардын арызы боюнча которуунун шарттарын, суроо-талаптарын өзгөртүү, жокко чыгаруу жана кайтаруу:
Кыргыз сому
200 сом
ар бир арыз үчүн
АКШ доллары
Юр. тарап үчүн 5 000 сом, физ. тарап үчүн 3 000 сом
ар бир арыз үчүн
Евро
3 700 сом
ар бир арыз үчүн
Казак теӊгеси
2 000 сом
ар бир арыз үчүн
Россия рубли
2 000 сом
ар бир арыз үчүн
Швейцария франкы, Англия стерлинг фунту
3 000 сом
ар бир арыз үчүн
3.8
Нак эмес валютаны кардардын эсебине киргизүү
акысыз
3.9
Western Union, Контакт, Юнистрим, Лидер, Золотая Корона, Близко, Money Gram, Faster системалары боюнча которуулар
которуулардын тарифтерине ылайык
4. Кассалык операциялар
Нак акча каражаттарын берүү
4.1
Юридикалык тараптар үчүн нак акча түрүндө киргизилген нак акча каражаттарын берүү:
акысыз
4.2
Нак эмес түрдө түшкөн акча каражаттарын нак акча түрүндө берүү, юридикалык тараптар үчүн:
50 сом
Сом
0,2 %
мин. 20 сом
USD, EUR, RUB, KZT
Банктын Жетекчиси, Казынанын көзөмөлдөөчү Департаменти менен макулдашылган буйрукта аныкталат
мин. 20 сом
4.3
Нак акча түрүндө киргизилген нак акча каражаттарын берүү, физикалык тараптар үчүн
акысыз
4.4
Нак эмес түрдө киргизилген нак акча каражаттарын берүү, физикалык тараптар үчүн (анын ичинде Банктын башка филиалы аркылуу түшкөн каражаттар):
Сом
0,2 %
мин. 10 сом (пенсионерлердин эсептеринен тышкары)
USD, EUR, RUB, KZT
Банктын Жетекчиси, Казынанын көзөмөлдөөчү Департаменти менен макулдашылган буйрукта аныкталат
мин. 10 сом (пенсионерлердин эсептеринен тышкары)
4.5
*** Нак эмес түрдө түшкөн акча каражаттарын накталоо, физикалык/юридикалык тараптардын мөөнөттүү депозиттерин толуктоо/ачуу үчүн
акысыз
Улуттук валютада ачылган депозиттер үчүн гана
Нак акча каражаттарын эсепке киргизүү:
4.6
Обналичивание денежных средств по кредиту от суммы выдаваемого кредита, кроме ипотечных кредитов, кредитов для сотрудников Банка, кредитов в рамках линейки ”Эко-продуктов”, кредитов в рамках государственных/правительственных и социальных программ для физических/юридических лиц.*
0,5%
* действует с 12 июля 2021г., утверждены КУАП решение № 71(2) от 06 июля 2021года;
4.7
Обналичивание денежных средств с электронных кошельков через отделения Банка
Баланс
2,5%
Мегапэй
мин. 20 сом
3%
О! Деньги
1,5%
4.8
улуттук валютадагы нак акча каражаттарын киргизүү
акысыз
4.9
чет өлкөлүк валютадагы нак акча каражаттарын SWIFT системасы боюнча акча которуу үчүн киргизүү
Банктын Жетекчиси, Казынанын көзөмөлдөөчү Департаменти менен макулдашылган буйрукта аныкталат
* утверждены Комитетом по Управлению Активами и Пассивами Протокол № 79 (1) от 27 июля 2021 года
4.10
чет өлкөлүк валютадагы нак акча каражаттарын банктын башка бөлүмүндө ачылган эсептешүү эсебине киргизүү
комиссиянын өлчөмү Башкармалыктын Төрагасынын буйругунда аныкталат
4.11
Внесение наличных денежных средств в национальной валюте третьими лицами (погашение кредитов) в пользу МКК, МФК ,КС и ФК счета открытых в Центральном филиале и в филиале Берекет
50 сом
4.12
улуттук жана/же чет өлкөлүк валютада насыяны төлөө же депозитти толуктоо
акысыз
4.13
Эскирген купюраларды эсепке киргизүү жана жарактуу купюраларга алмаштыруу:
Улуттук валюта
акысыз
Башка валюталар
1,0 %
суммадан (кагаз акчанын эскилигинин критерийлерине ылайык)
4.14
Банкноталарды кесектөө:
Улуттук валюта
акысыз
Башка валюталар
2%
суммадан
4.15
Кардардын суроо-талабы боюнча купюраларды саноо жана нукуралыгын текшерүү, акча каражаттарын андан кийин эсепке киргизбестен:
USD, EUR, RUB, KZT
2 сом
ар бир купюра
Улуттук валютадагы монеталарды саноо
5%
жалпы суммадан
4.16
Салыктарды жана КР Социалдык фондуна чегеримдерди төлөө:
Бардык тараптардын (физикалык жана юридикалык) салыктык төлөмдөрү, Каракол МСКБ, Жети-Өгүз МСКБ жана Ак-Суу МСКБларынан тышкары бардык МСКБлар үчүн
15 сом
Налоговые платежи (физические и юридические лица) для УГНС г. Бишкек
50 сом
Налоговые платежи (физические и юридические лица) для всех остальных УГНС
20 сом
Физикалык тараптар жана дыйкан чарбалары үчүн КР Социалдык фондуна чегеримдер
Бишкек боюнча
50 сом
башка
15 сом
4.17
Акча каражаттарын инкассациялоо кызматы
3000 сом
Бир бөлүмгө кетүү үчүн
5. Документардык аккредитивдер
5.1
Аккредитив ачуу
2 500 сом
25 000 сом
0,2 %
5.2
Аккредитивдин шарттарын өзгөртүү
2 500 сом
5.3
Аккредитив боюнча төлөм
750 сом
15 000 сом
0,2 %
5.4
Аккредитивди мөөнөтү аяктаганга чейин жокко чыгаруу
2 500 сом
5.5
Дал келбөөчүлүктөр менен берилген документтерди кайтаруу
2 500 сом
5.6
Башка банктар тарабынан аткарылган аккредитив боюнча операцияларга байланышкан чыгымдар
иш жүзүндөгү наркы боюнча жана почта чыгымдары
5.7
Авизолоо:
экспорттук аккредитивди
2 500 сом
20 000 сом
ар бир өзгөртүү үчүн 0,2%
шарттарды өзгөртүү
2 500 сом
ар бир өзгөртүү
5.8
Аккредитивди алдын ала авизолоо
2 500 сом
5.9
Коммерциялык документтерди кабыл алуу жана аккредитивдин шарттарына шайкештигин текшерүү
2 500 сом
6. Кардарлардын тапшырмасы боюнча баалуу кагаздар менен операция жүргүзүү
6.1
Мамлекеттик казыналык векселдерди (МКВ) юридикалык тараптарга сатып алуу жана сатуу: Берилген өтүнмө боюнча минималдуу саны 100 даана
Дисконттун суммасынан 1%, минималдуу 100 сом
максималдуу 10 000 сом
6.2
Мамлекеттик казыналык векселдерди (МКВ) физикалык тараптарга сатып алуу жана сатуу: Берилген өтүнмө боюнча минималдуу саны 100 даана
Акысыз
6.3
КРУБдун ноталарын юридикалык жана физикалык тараптарга сатып алуу жана сатуу: Берилген өтүнмө боюнча минималдуу саны чектелбейт.
0,05% of the discount amount, minimum 1000 KGS
максималдуу 10 000 сом
7. Сейф уячаларын ижаралоо
7.1
Кичинекей
1 ай – 300 сом
Орточо
1 ай – 500 сом
Чоӊ
1 ай – 800 сом
7.2
Ижарачы ачкычтарды өз учурунда кайтарбаган учурда жана/же ижара боюнча төлөмдү кечиктирген учурда жазапул санкциялары
50 сом
бир суткага
7.3
Ачкычты жоготкону үчүн жазапул
7000 сом
Жазапул ачкычтын күрөөлүк наркын камтыйт
7.4
Банктык сейфтин ачкычы үчүн күрөө
2000 сом
Карызы жок болгон учурда банк күрөө суммасын кайтарып берет
8. Башкалар
8.1
Практикадан өтүү:
Борбордук филиалда жана “Берекет” филиалында
2500 сом
бүткүл мезгили үчүн
Башка филиалдарда *****
1500 сом
бүткүл мезгили үчүн
Жетимдер үчүн ******
акысыз
бүткүл мезгили үчүн (статусу жөнүндө окуу жайынын милдеттүү белгилөөсү менен)
Банк менен келишим түзгөн ЖОЖдордун студенттери үчүн
акысыз
бүткүл мезгили үчүн
8.2
Такшалтмадан өтүү
акысыз
бардык филиалдарда
8.3
Мүлк камактан чыгарууга ишенимкатты кайталап алуу
200 сом
бир ишеним кат үчүн

9.Эскертүүлөр

9.3.) Банк кардардын операцияларын аткарууга байланыштуу жаралган почта, телеграф, телефон чыгымдарын жана башка үчүнчү тараптардын комиссияларын кошумча алууга укуктуу;

9.2.) Банк комиссиялардын бекитилген өлчөмдөрүн рыноктун конъюнктурасына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле стандарттык эмес кырдаалдарды аткаруу үчүн атайын комиссияларды алууга укукту өзүнө калтырат;

9.1.) Бардык комиссиялык жыйымдар сатык салыгын эсепке алуу менен көрсөтүлгөн жана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында же эсептин валютасында, операция жүргүзүлгөн күндөгү КРУБдун курсу боюнча алынат;