Тарифтер

Кызматтардын/операциялардын тизмеси
Тарифтер
мин.
макс.
эскертүү
1. Кардардын банк эсеби (ачуу, жүргүзүү, жабуу)
1.1
Эсеп ачуу
Жеке жактар үчүн (сурам талапка чейинки депозит)
Акысыз
за исключением срочных депозитов (физ. и юр. лиц) и для ведения Эскроу-счета
Юридикалык жактар үчүн (алыш-бериш эсеби)
200 сом
за исключением срочных депозитов (физ. и юр. лиц) и для ведения Эскроу-счета
1.2
Насыялык эсепти ачуу жана тейлөө үчүн комиссия эсептөө
Насыя продуктунун шарттарына жараша
1.3
Эсептеги минималдуу калдык
талап кылынбайт
1.4
Эсепти жүргүзүү
акысыз
1.5
Юр., физ. тараптын 12 айдан ашык иштебеген эсебин жүргүзүү
500 сом
Эгерде эсепте 500 сомдон аз болсо, анда эсеп боюнча иш жүзүндөгү калдыктын суммасы алынат (чет өлкөлүк валютадагы эсептер үчүн дебеттөө күнүндөгү эсептик курс боюнча)
1.6
Эсепти жабуу
акысыз
1.7
Чек китепчесин берүү
200 сом
1.8
Эскроу-эсеп
эскроу эсебин ачуу/жабуу
акысыз
бүтүмдүн суммасы
чектелген эмес
эсепти жүргүзүү
500 сом
5000 сом
Тариф - суммадан 0,2%зы
2. Интернет банкинг и выдача справок
2.1
Подключение услуги Интернет-банкинг
Бесплатно
2.2
Предоставление справок по просьбе клиента (физические лица)
1000 сомов
за каждый документ
2.3
за каждый документ
1000 сомов
2.4
за каждый документ
до 1 года - 150 сом, свыше года - 200 сом
3. Акча которуулар
3.1
Банк ичинде филиалдар арасында которуулар, юридикалык тараптар үчүн
акысыз
3.2
Банк ичинде филиалдар арасында которуулар, физикалык тараптар үчүн “Аманат” системасы боюнча
минимум
тариф
улуттук валютада
75 сом
сумманын 0,10%ы
АКШ доллары
0,80 USD
сумманын 0,5%ы
Евро
0,7 EUR
сумманын 0,15%ы
Россия рубли
50 RUB
сумманын 0,15%ы
казак теӊгеси
300 KZT
сумманын 0,2%ы
3.3
“Аманат” системасы боюнча акча которуу үчүн чет өлкөлүк валютада нак акча каражаттарын киргизүү
комиссиянын өлчөмү Башкармалыктын Төрагасынын буйругу менен аныкталат
3.4
Кардардын тапшырмасы боюнча которулган акчанын алуучусун өзгөртүү
50 сом
3.5
Башка банктардын кардарларынын пайдасына которуу
Кыргыз сому менен чыгыш төлөмдөр (клиринг)
11:00 саатка чейин
20 000ге чейин
30 сом
20 000,01-100 000
40 сом
100 000,01-500 000
60 сом
500 000,01 жана жогору
70 сом
Кыргыз сому менен чыгыш төлөмдөр (гросс)
100 сом
15:30 саатка чейин
3.6
Чет өлкөлүк валюта OUR шарты менен (чыгымдар жөнөтүүчүнүн эсебинен), төлөмдөрдү кабыл алуу убактысы 16:30 чейин
АКШ доллары: башка өлкөлөргө
30 USD
300 USD
0,2%
АКШ доллары: Казакстан Республикасына башка өлкөлөргө
70 USD
300 USD
0,2 %
Евро
50 EUR
350 EUR
0,2 %
Россия рубли
300 RUB
3000 RUB
0,15 %
Казак теӊгеси
3000 KZT
20 000 KZT
0,15 %
Швейцария франкы
25 CHF
300 CHF
0,2 %
Англия стерлинг фунту
25 GBP
300 GBP
0,2%
Кытай юаны*
Акысыз
220 АКШ долл.
Акысыз
Түрк лирасы
Акысыз
Акысыз
Акысыз
Тажик сомони
20 USD
200 USD
0,2%
Узбекские сумы
30 USD
220 USD
0,3%
3.7
Юридикалык жана жеке жактар ​​үчүн кардардын талабы боюнча которуулардын шарттарын, суроо-талаптарын, жокко чыгарууну жана кайтарып берүүнү өзгөртүү:
Кыргыз сому
200 сом
ар бир арыз үчүн
АКШ доллары
100 USD
ар бир арыз үчүн
Китайский юань**
80 USD
ар бир арыз үчүн
Евро
100 EUR
ар бир арыз үчүн
Казак теӊгеси
4000 сом
ар бир арыз үчүн
Россия рубли
4 000 сом
ар бир арыз үчүн
Швейцария франкы, Англия стерлинг фунту
4000 сом
ар бир арыз үчүн
3.8
Нак эмес валютаны кардардын эсебине киргизүү
акысыз
3.9
Акча которуу системалары үчүн комиссиялар Zolotaya Korona, Contact, Unistream, Western Union, Money Gram, RIA, UPT, Astrasend
акча которуу системаларынын тарифтерине ылайык
4. Кассалык операциялар
Нак акча каражаттарын берүү
4.1
Юридикалык тараптар үчүн нак акча түрүндө киргизилген нак акча каражаттарын берүү:
акысыз
4.2
Нак эмес түрдө түшкөн акча каражаттарын нак акча түрүндө берүү, юридикалык тараптар үчүн:
Сом
0,25 %
мин 100 сом
USD, EUR, RUB, KZT
Банктын Жетекчиси, Казынанын көзөмөлдөөчү Департаменти менен макулдашылган буйрукта аныкталат
мин 100 сом
4.3
Нак акча түрүндө киргизилген нак акча каражаттарын берүү, физикалык тараптар үчүн
акысыз
4.4
Нак эмес түрдө киргизилген нак акча каражаттарын берүү, физикалык тараптар үчүн (анын ичинде Банктын башка филиалы аркылуу түшкөн каражаттар):
Сом
0,5 %
мин. 60 сом (пенсионерлердин эсептеринен тышкары)
USD, EUR, RUB, KZT
Банктын Жетекчиси, Казынанын көзөмөлдөөчү Департаменти менен макулдашылган буйрукта аныкталат
мин. 60 сом (пенсионерлердин эсептеринен тышкары)
4.5
*** Нак эмес түрдө түшкөн акча каражаттарын накталоо, физикалык/юридикалык тараптардын мөөнөттүү депозиттерин толуктоо/ачуу үчүн
акысыз
Улуттук валютада ачылган депозиттер үчүн гана
.
4.6
Банктын бөлүмдөрү аркылуу электрондук капчыктардан акча каражаттарын накталап алуу
Баланс
2,5%
Мегапэй
мин. 20 сом
3%
О! Деньги
1,5%
4.7
12 айдан бери иштебеген «Мегапай» ЭК жана «Аманат» агенттик модулунун белгисиз жана идентификацияланган колдонуучусун тейлөө
500 сом
Жыл сайын, эгерде калдык 500 сомдон аз болсо, анда баланстагы иш жүзүндөгү калдыктын суммасы алынат.
4.8
Бишкек шаарында ачылган эсептерден тышкары, улуттук валютада накталай акчаларды салуу
акысыз
4.9
Внесение наличных денежных средств в национальной валюте на счета физических (в том числе индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц открытых в г.Бишкек
мин. 60 сом
тариф 0,10%
4.10
Банктын толтуруу пунктуна карабастан, SWIFT системасы аркылуу акча которуулар үчүн чет өлкө валютасындагы эсептерге накталай акчаларды салуу.
Банктын Жетекчиси, Казынанын көзөмөлдөөчү Департаменти менен макулдашылган буйрукта аныкталат
4.11
чет өлкөлүк валютадагы нак акча каражаттарын банктын башка бөлүмүндө ачылган эсептешүү эсебине киргизүү
комиссиянын өлчөмү Башкармалыктын Төрагасынын буйругунда аныкталат
4.12
Ачылган эсептерге жана ошондой эле МНК, МКК, НБ, КК пайдасына (насыяларды төгүү) акча каражатын улуттук валютада үчүнчү жактар тарабынан накталай салуу
50 сом
4.13
«Дос-Кредобанк» ААК тарабынан берилген кредитти төлөө же улуттук жана/же чет өлкөлүк валютадагы депозитти толуктоо
акысыз
4.14
Эскирген купюраларды эсепке киргизүү жана жарактуу купюраларга алмаштыруу:
Улуттук валюта
акысыз
Башка валюталар
2,0 %
суммадан (кагаз акчанын эскилигинин критерийлерине ылайык)
4.15
Банкноталарды кесектөө:
Улуттук валюта
акысыз
Башка валюталар
2%
суммадан
4.16
Кардардын суроо-талабы боюнча купюраларды саноо жана нукуралыгын текшерүү, акча каражаттарын андан кийин эсепке киргизбестен:
USD, EUR, RUB, KZT
2 сом
ар бир купюра
Улуттук валютадагы монеталарды саноо
5%
жалпы суммадан
4.17
Салыктарды жана КР Социалдык фондуна чегеримдерди төлөө:
Бардык тараптардын (физикалык жана юридикалык) салыктык төлөмдөрү, Каракол МСКБ, Жети-Өгүз МСКБ жана Ак-Суу МСКБларынан тышкары бардык МСКБлар үчүн
20 сом
УГНС г. Бишкек
50 сом
башка
30 сом
Физикалык тараптар жана дыйкан чарбалары үчүн КР Социалдык фондуна чегеримдер
Бишкек боюнча
50 сом
башка
30 сом
Прочие платежи (оплата за детский сад, гос.пошлины и тд)
50 сом
4.18
Акча каражаттарын инкассациялоо кызматы
3000 сом
Бир бөлүмгө кетүү үчүн
5. Документардык аккредитивдер
5.1
Аккредитив ачуу
100 долл.США
2 000 долл.США
1,0 %
5.2
Аккредитивдин шарттарын өзгөртүү
100 долл.США
5.3
Аккредитив боюнча төлөм
100 долл.США
300 долл.США
0,2 %
5.4
Аккредитивди мөөнөтү аяктаганга чейин жокко чыгаруу
100 долл.США
5.5
Дал келбөөчүлүктөр менен берилген документтерди кайтаруу
60 долл.США
5.6
Башка банктар тарабынан аткарылган аккредитив боюнча операцияларга байланышкан чыгымдар
иш жүзүндөгү наркы боюнча жана почта чыгымдары
5.7
Авизолоо:
экспорттук аккредитивди
100 долл.США
500 долл.США
ар бир өзгөртүү үчүн 0,2%
шарттарды өзгөртүү
100 долл.США
ар бир өзгөртүү
5.8
Аккредитивди алдын ала авизолоо
100 долл.США
5.9
Коммерциялык документтерди кабыл алуу жана аккредитивдин шарттарына шайкештигин текшерүү
100 долл.США
Расходы курьерских служб не включены
6. Кардарлардын тапшырмасы боюнча баалуу кагаздар менен операция жүргүзүү
6.1
Мамлекеттик казыналык векселдерди (МКВ) юридикалык тараптарга сатып алуу жана сатуу: Берилген өтүнмө боюнча минималдуу саны 100 даана
Дисконттун суммасынан 0,05%, минималдуу 100 сом
максималдуу 10 000 сом
6.2
Мамлекеттик казыналык векселдерди (МКВ) физикалык тараптарга сатып алуу жана сатуу: Берилген өтүнмө боюнча минималдуу саны 100 даана
Акысыз
6.3
КРУБдун ноталарын юридикалык жана физикалык тараптарга сатып алуу жана сатуу: Берилген өтүнмө боюнча минималдуу саны чектелбейт.
0,05% of the discount amount, minimum 1000 KGS
максималдуу 10 000 сом
минималдуу 1000 сом
7. Сейф уячаларын ижаралоо
7.1
Кичинекей
1 ай – 450 сом
Орточо
1 ай – 800 сом
Чоӊ
1 ай – 1000 сом
7.2
Ижарачы ачкычтарды өз учурунда кайтарбаган учурда жана/же ижара боюнча төлөмдү кечиктирген учурда жазапул санкциялары
50 сом
бир суткага
7.3
Ачкычты жоготкону үчүн жазапул
7000 сом
Жазапул ачкычтын күрөөлүк наркын камтыйт
7.4
Банктык сейфтин ачкычы үчүн күрөө
2000 сом
Карызы жок болгон учурда банк күрөө суммасын кайтарып берет
8. Башкалар
8.1
Практикадан өтүү:
акысыз
бардык тармактарда
8.2
Практикадан өтүү
акысыз
бардык тармактарда
бүткүл мезгили үчүн
8.3
Камакка алуудан чыгаруу үчүн кайрадан ишеним кат алуу
500 сом
ишеним кат үчүн
бүткүл мезгили үчүн
8.4
Акча инкассациялоочу баштыктарды сактоо
20 000 сом
ОД директору менен макулдашуу боюнча филиалдын директору тарабынан кароо үчүн
8.5
.
15 000 сом
Размер комиссии устанавливается распоряжением курирующего Члена Правления (единоразово)
.
.

9.Эскертүүлөр

9.3.) Банк кардардын операцияларын аткарууга байланыштуу жаралган почта, телеграф, телефон чыгымдарын жана башка үчүнчү тараптардын комиссияларын кошумча алууга укуктуу;

9.2.) Банк комиссиялардын бекитилген өлчөмдөрүн рыноктун конъюнктурасына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле стандарттык эмес кырдаалдарды аткаруу үчүн атайын комиссияларды алууга укукту өзүнө калтырат;

9.1.) Бардык комиссиялык жыйымдар сатык салыгын эсепке алуу менен көрсөтүлгөн жана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында же эсептин валютасында, операция жүргүзүлгөн күндөгү КРУБдун курсу боюнча алынат;

9.4.) *Решение КУАП №89 (5) от 18 июля 2023

9.5.) ** Решение КУАП №90 (2) от 19 июля 2023

9.6.) *** Решение КУАП №23 (3) от 28 февраля 2023 года