КР жогорку окуу жайларынын студенттери жана 10-11-класстын окуучулары арасында улуттук сынак өткөрүү

Отправить страницу

 

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттери жана 10-11-класстын окуучулары арасында улуттук сынак өткөрүү

I. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Бул жободо “Акча маселелери мааниге ээ” темасындагы“Эссе” улуттук сынагын (мындан ары – сынак) өткөрүү тартиби жана шарттары аныкталган.

1.2.Сынактын уюштуруучусу– Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен биргеликте «Дос-Кредобанк» ААКсы.

1.3. Сынак жыл сайын өткөрүлүүчү эл аралык “Дүйнөлүк акча жумалыгы”(GlobalMoneyWeek 2018)алкагында өткөрүлөт жанакоомчулуктун көңүлүн өспүрүмдөрдүн, жаштардын финансылык билим деңгээлин жогорулатууга жана финансылык сабаттуулугун арттырууга буруу иш-чаранын негизги максатынан болуп саналат. 2018-жылы Дүйнөлүк акча жумалыгы 12-марттан 18-мартка чейин“Акча масеелери мааниге ээ” темасында (слоган) өткөрүлөт.Сынак улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгына арналат.

II. СЫНАКТЫН МАКСАТЫ ЖАНА ТЕМАСЫ

2.1. Сынактын максаты: калайык-калктын, атап айтканда өспүрүмдөрдүн жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, алардын чыгармачылык ой-жүгүртүүсүнөшарт түзүп, колдоого алуу.

2.2. Сынактын милдети:

 • бул иш-чарага өспүрүмдөрдүн жана жаштардын көбүрөөк санда катышуусун камсыз кылуу.
 • сынактын катышуучуларынын билим деңгээлине баа үчүн квалификациялуу  калыстар тобунун ишин уюштуруу.
 • сынактын маалыматтар менен камсызкылуу.

2.3. Сынактын кароосуна сунушталуучу эссенин негизги темалары:

«Эссе» темаларынын аталышы

1

«Акча маселелери мааниге ээ»

2

«Кыргыз сомуна 25 жыл»

3

«Акчанын коомдогуролу»

4

«Кыргыз Республикасында акча эволюциясы»

5

«Жеке финансылык каражаттарды жана үй-бүлө бюджетин пландаштыруу»

6

«Келечекте банк кандай болушу керек?»

7

«Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү жана алардын түрлөрү»

8

«Жашоо-турмушту өзгөртө алган банктык продукттар»

9

«Учурдагы финансылык сабаттуулук»

III. СЫНАКТЫН КАТЫШУУЧУЛАРЫ

3.1. Сынак Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринин окуучуларынын арасында төмөнкү категориялар боюнча өткөрүлүөт:

 • 1-категория –10-11-класстын окуучулары;
 • 2-категория –1-3-курстун студенттери;
 • 3-категория – 4-курстун жана Магистратуранын 1-2-курсунун студенттери.

3.2. Сынакта белгиленгенденбашка даноминация берилиши мүмкүн.

IV. СЫНАК ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ ЖАНА МӨӨНӨТҮ

4.1. Сынак 2018-жылдын 27-февралынан 12-мартка чейин өткөрүлөт.

4.2. Ар бир катышуучудан бирден гана эмгек кабыл алынат (топтук жана чогуу аткарылган эмгектер кабыл алынбайт).

4.3. Сынакка катышуу - акысыз.

4.4. Сынакка катышуу үчүн Уюштуруу комитетине ушул жобонун 2.3-пунктунда көрсөтүлгөн темалардын бирине билдирмени («Эссе» улуттук сынагына катышууга билдирме) жана Эссени жөнөтүү зарыл.

4.5. Катышуучулардын эмгектери 2018-жылдын 12-мартында саат 17:00дөн кечиктирбестен, “Улуттук сынакка материалдар” деп белгилөө менен marketing@doscredobank.kg электрондук дареги, ошондой эле “Дос-Кредобанк” ААКсынын республика аймагы боюнча жайгашкан бөлүмдөрүндө кабыл алынат. Кеңселердин дарегин төмөнкү шилтеме боюнча табууга болот: http://www.doscredobank.kg/ru/departments-and-terminals/departments

V. СЫНАК ЖЮРИСИ ЖАНА БАА БЕРҮҮ КРИТЕРИЙЛЕРИ

5.1. Сынак жыйынтыктыгын чыгаруу жана келип түшкөн эмгектерге баа берүү үчүн Улуттук банк, “Дос-Кредобанк” ААКсы жана билим берүү чөйрөсүнөнэксперттерден(ар бир уюмдан 1-2 адамдан) турган биргелешкен уюштуруу комитети түзүлөт.

5.2. Студенттер жазган ээселерге баа берүү критерийлери төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • сунушталган чечимдердин далилдүүлүгүн жана баяндоо стилин;
 • сунушталган чечимдердин практикалык маанилүүлүгүн;
 • сынакөткөрүү шарттарына ылайык документтер топтомунун толуктугун.

5.3. Келип түшкөн эмгектер рецензияланбайт жана кайтарылып берилбейт.

5.4. Калыстар тобу ар бир эмгекке ушул Жобонун 5.2-пунктта көрсөтүлгөн критерийлер боюнча 0дөн 10 баллга чейин баа беришет. Жеңүүчүлөр калыстар тобунун мүчөлөрү тарабынан белгиленген суммардык баллдын негизинде аныкталат.Баа берүүнүн максималдуу деңгээли – 30 баллды түзөт.

5.5. Бир нече эмгек бирдей баллгататыктуу болуп калса, эмгектер кошумча кароого алынып,калыстар тобунун ар бир мүчөсү мыкты эмгектерди артыкчылыгы боюнча аныктайт. Бирдей балл алган эки катышуучуга байгелүү орунду бөлүштүрүүгө жол берилбейт.

5.6. Уюштуруу комитетинин бардык мүчөлөрү тарабынан кароого сунушталган эмгектерге (эсселерге) коллегиалдуу баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча эң көп балл алган катышуучу сынактын жеңүүчүлөрү катары таанылат.

VI. ЭМГЕКТЕРДИ ТАРИЗДӨӨГӨ КАРАТА ТАЛАПТАР

6.1. Эссе көлөмү – (мукабасын жана колдонулган адабиятты эске алуусуз) 7 000 белгиден көп эмес (боштуктарсыз) болуусу абзел.

6.2. Шрифт  – TimesNewRoman 14, интервал – бир жарым, басма текстинин беттеринин саны:

      - 2 барактан 5 баракка чейин.

6.3. Титулдук баракча төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

 • Эссе темасынын аталышы.
 • Автордун аты-жөнү.
 • Окуу жайынын аталышы.
 • кайсы курста/класста окуп жатканын көрсөтүү.

6.4. Сынакка төмөнкүлөр кабыл алынбайт:

- башка бирөөнүн эмгегинин көчүрмөсү;

- автордун категориясына дал келбеген эмгектер;

- темаларга ылайык келбеген эмгектер (2.3-пункт)

- автор тууралуу толукмаалыматты камтыбаган эмгектер;

- кандайдыр-бир социалдык топтордун өкүлдөрүнүн ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирген эмгектер;

- интернеттен көчүрүлгөн эмгектер.

6.5. Сынакка ушул Жобонун талаптарына ылайык келбеген эмгектерди сунуштоого жол берилбейт жана алар формалдуу белгилери боюнча четке кагылат.

 

VII. АВТОРДУК УКУК

7.1. Бардык укуктар авторго таандык болот. Уюштуруучулар сынакка сунушталган эмгектерди жалпыга маалымдоо каражаттарында жана башка басма беттеринде жарыялоо ошондой эле,жарнамалоо жана көргөзмөлөргө чыгаруу үчүн аларды пайдалануу укугун өзүнө калтырат.Сынакка катышуу менен автор анын шарттарына макулдугун тастыктайт.

VIII. СЫНАКЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА КАТЫШУУЧУЛАРГА СЫЙЛЫК ТАПШЫРУУ

8.1. Сынакжыйынтыгыкалыстар тобунун мүчөлөрү тарабынан бекитилет.

8.2. Жеңүүчүлөргө төмөнкү белектер тапшырылат:

Ээлеген орундар

Байге фондусу

1-топ(10-11-класстын окуучуларынын категориясы)

 

Депозит ачуу сертификаты

Белектеринин топтому

1-орун

6 000 сом

Смарт сааттар + Банктын эстелик белеги

2-орун

4 000 сом

Смарт сааттар + Банктын эстелик белеги

3-орун

3 000 сом

Смарт сааттар + Банктын эстелик белеги

2-топ(1-3-курстун студенттеринин категориясы)

 

Депозит ачуу сертификаты

Эстелик белектеринин топтому

1-орун

6 000 сом

Смарт сааттар + Банктын эстелик белеги

2-орун

4 000 сом

Смарт сааттар + Банктын эстелик белеги

3-орун

3 000 сом

Смарт сааттар + Банктын эстелик белеги

3-топ(категория студенты 4 курса, 1-2 курса магистратуры)

 

Депозит ачуу сертификаты

Эстелик белектеринин топтому

1-орун

6 000 сом

Смарт сааттар + Банктын эстелик белеги

2-орун

4 000 сом

Смарт сааттар + Банктын эстелик белеги

3-орун

3 000 сом

Смарт сааттар + Банктын эстелик белеги

 

8.3. Белек наркын акча эквивалентинде төлөнүп берилбейт.

8.4. Сынак алкагында ачылган депозиттерди ачылган күндөн тартып 12 (он эки) ай ичинде алууга (анын ичинде бир бөлүгүн) жол берилбейт.

8.5.Калыстар тобунун чечиминин негизинде кошумча, атайы кызыктыруучу белектер аныкталышы мүмкүн.

8.6. Сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымат уюштуруучулардын расмий сайтында жана социалдык баракчаларында жайгаштырылат.

Бардык талапкерлерге белектерди тапшыруу жана ардак грамоталары менен сыйлоо аземине чакыруу каттары жөнөтүлөт.

8.7. Сыйлоо аземинин убактысы жана орду тууралуу кошумча маалымдалат.

8.8. Уюштуруучу сынак тууралуу кошумча маалыматтарды жарыялоо жана сынак шарттарын бир тараптуу негизде өзгөртүүгө укуктуу.

 

 

 

Сынакка сунушталуучу материалдар “Дос-Кредобанк” ААКсынын кеңселеринде кабыл алынат.

e-mail: marketing@doscredobank.kg

Сурап-билүү телефондору: 0 (312) 90 11 52

Сынактык материалдар –

2018-жылдын 12-мартында, саат 17:00гө чейин гана кабыл алынат.

 

Веберите регион