Дүйнөлүк акча жумасы: Эл аралык эссе жазуу боюнча улуттук сынак

Отправить страницу

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттери жана 10-11-класстын окуучулары арасында эссе жазуу боюнча улуттук сынак өткөрүү

I. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Бул жободо «Бүгүнкү салым – эртеңки алым!» темасында эссе жазуу улуттук сынагын (мындан ары – сынак) өткөрүү тартиби жана шарттары аныкталган.

1.2.Сынактын уюштуруучусу - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана Германия эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалар фондусу менен биргеликтеДос-Кредобанк» ААКсы.

1.3. Сынак жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан эл аралык “Дүйнөлүк акча жумалыгы кампаниясынын алкагында өткөрүлөт жана жыйым топтоо маданиятын калыптандыруу менен калктын финансылык сабаттуулугун арттыруу негизги максатынан болуп саналат.

2018-жылы Дүйнөлүк акча жумалыгы 22-октябрдан 31-октябрга чейин өтөт “Бүгүнкү салым – эртеңки алым темасында (слоган) өткөрүлөт.

II. СЫНАКТЫН МАКСАТЫ ЖАНА ТЕМАСЫ

 2.1. Сынактын максаты:

Калайык-калктын, атап айтканда өспүрүмдөрдүн жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, алардын чыгармачылык ой-жүгүртүүсүнөшарт түзүп, колдоого алуу.

2.2. Сынактын милдети:

 • иш-чарага өспүрүмдөрдүн жана жаштардын көбүрөөк катышуусун камсыз кылуу.
 • сынактын катышуучуларынын билим деңгээлине баа үчүн квалификациялуу  калыстар тобунун ишин уюштуруу.
 • сынактын маалыматтар менен камсызкылуу.

2.3. Сынактын кароосуна сунушталуучу эссенин негизги темалары:

«Эссе» темаларынын аталышы

1.

«Бүгүнкү салым – эртеңки алым»

2.

«Жаштар билим алууга акчаны кантип топтоого тийиш”

3.

«Алган акчаң аз болсо, кантип жыйым топтоого болот»

4.

«Жаштарды банкка акча салып, жыйым топтоого кантип үйрөтүүгө болот»

5.

«Үйдө жыйым топтоо – банк депозити»

6.

Акчаны банкта сактоо эмне үчүн ыңгайлуу»

7.

«Кыялыңдагыга жетүү үчүн кантип акча топтоого болот»

8.

«Жыйым топтоп, пайда көр»

III. СЫНАКТЫН КАТЫШУУЧУЛАРЫ

3.1. Сынак Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринин окуучуларынын арасында төмөнкү категориялар боюнча өткөрүлүөт:

 • 1 категория –10-11-класстын окуучулары;
 • 2 категория –колледждердин, лицейлердин студенттери, жогорку окуу жайларынын 1-3 курстарынын студенттери;
 • 3 категория – жогорку окуу жайларынын 4-курсунун студенттери жана магистратуранын угуучулары.

3.2. Сынакта жогоруда белгиленгендерден тышкары да номинациялар аныкталышы мүмкүн.

IV. СЫНАК ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ ЖАНА МӨӨНӨТҮ

4.1. Сынак 2018-жылдын 9-октябрынан 25-октябрга чейин өткөрүлөт.

4.2. Ар бир катышуучудан бирден гана эмгек кабыл алынат (топтук жана чогуу аткарылган эмгектер кабыл алынбайт).

4.3. Сынакка катышуу - акысыз.

4.4. Сынакка катышуу үчүн Уюштуруу комитетине ушул Жобонун 2.3-пунктунда көрсөтүлгөн темалардын бирине, Жобого карата №1 тиркемеге ылайык билдирмени жана эссе жөнөтүү зарыл.

4.5. Катышуучулардын эмгектери 2018-жылдын 25-октябрында саат 17:00дөн кечиктирбестен, “Улуттук сынакка материалдар” деп белгилөө менен marketing@doscredobank.kg электрондук дареги, ошондой эле “Дос-Кредобанк” ААКсынын республика аймагы боюнча жайгашкан бөлүмдөрүндө кабыл алынат. Кеңселердин дарегин төмөнкү шилтеме боюнча табууга болот: https://www.dcb.kg/ru/departments-and-terminals/departments

V. КАЛЫСТАР ТОБУ ЖАНА БАА БЕРҮҮ КРИТЕРИЙЛЕРИ

5.1. Сынак жыйынтыктыгын чыгаруу жана келип түшкөн эмгектерге баа берүү үчүн Улуттук банк, “Дос-Кредобанк” ААКсы,Германия эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалар фондусу жана билим берүү чөйрөсүнөнэксперттерден(ар бир уюмдан 1-2 адамдан) турган КАЛЫТАР ТОБУ түзүлөт.

5.2. Студенттер жазган ээселерге баа берүү критерийлери төмөнкүлөрдү камтыйт: 

 • сунушталган чечимдердин далилдүүлүгүн жана баяндоо стилин;
 • сунушталган чечимдердин практикалык маанилүүлүгүн;
 • кароого сунушталган эссенин сынак темасына ылайык келишин;
 • сынакөткөрүү шарттарына ылайык документтер топтомунун толуктугун.

5.3. Келип түшкөн эмгектер рецензияланбайт жана кайтарылып берилбейт.

5.4. Калыстар тобу ар бир эмгекке ушул Жобонун 5.2-пунктта көрсөтүлгөн критерийлер боюнча 0дөн 10 баллга чейин баа беришет. Жеңүүчүлөр калыстар тобунун мүчөлөрү тарабынан белгиленген суммардык баллдын негизинде аныкталат.

5.5. Бир нече эмгек бирдей баллгататыктуу болуп калса, эмгектер кошумча кароого алынып,калыстар тобунун ар бир мүчөсү мыкты эмгектерди артыкчылыгы боюнча аныктайт. Бирдей балл алган эки катышуучуга байгелүү орунду бөлүштүрүүгө жол берилбейт.

5.6. Калыстар тобунун бардык мүчөлөрү тарабынан кароого сунушталган эмгектерге (эсселерге) коллегиалдуу баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча эң көп балл алган катышуучу сынактын жеңүүчүлөрү катары таанылат.

VI. ЭМГЕКТЕРДИ ТАРИЗДӨӨГӨ КАРАТА ТАЛАПТАР

6.1. Эссе түзүмү илимий эмгектерди жана басылмаларды даярдоого карата коюлган талаптарга  жооп берүүгө тийиш. Эссе жазуунун төмөнкүдөй тартиби сунушталат:

1) Киришүү, бул жерде изилдөөгө алынган теманын актуалдуулугу баса белгиленип, негизги өзгөчөлүгү чагылдырылат (изилдөө обьектиси, предмети ж.б.)

2) Төмөнкүдөй негизги элементтерди камтыган негизги бөлүгү:

- иликтөөгө алынган маселенин теориялык аспектилери;

- маселени чечүүнүн мүмкүн болгон ыкмалары жана иш жүзүндө чечүү жолдорун мисалдар аркылуу чагылдыруу;

- иликтөөгө алынган маселенин Кыргызстанда чечүү жолдору боюнча автордун жеке корутундусу жана көз карашы.

3) Корутунду, анда изилдөө процессинин натыйжасында алынган негизги тыянактар камтылат.

4) Тиркемелер ( болгон болсо) эссенин корутунду бөлүгү болуп саналат. Эсседе камтылган бардык шилтемелер, таблицалар жана айкын сандар боюнча маалымат булактары көрсөтүлүшү зарыл.

6.2. Эссе А; форматындагы стандарттык ак баракта жазылууга тийиш-

 • Шрифт  – TimesNewRoman
 • Өлчөмү - 14,
 • Cаптардын аралыгы -бир жарым
 • Текст туурасынан текши жайгашуусу зарыл
 • Тилкелер өлчөмү: жогорку жана төмөнкү -20мм, сол жагынан -30мм, оң жагынан -15мм.
 • Беттердин номери оң жактагы жогорку бурчуда көрсөтүлүшү зарыл (титулдук баракка номер коюлбайт).

6.3.  Эссенин көлөмү 2 барактан 5 баракка чейин. Эссенин көлөмү анын маани-маңызына баа берүүдө эске алынбай тургандыгын эскертип кетүүгө тийишпиз.

6.4. Кароого сунушталган эмгектердин барактарын эсептөөдө титулдук барак, маалымат булактарынын тизмеси, ошондой эле таблицалар, схемалар, графиктер эсепке алынбайт. Эмгектерди мамлекеттик жана расмий тилде жазууга жол берилет. Эссе электрондук жана кагазга чыгарылган түрдө  (көктөмөгө көктөлгөн түрдө) тапшырылууга тийиш.

6.5. Толук тариздетилген эмгектер төмөнкүдөй түзүмдүк эмлементтерден турат:

 • титулдук баракча
 • эссенин тексти

Титулдук баракта:

 • окуу жайынын аталышы, бөлүмдүн толук аталышы;
 • автордун аты-жөнү, курсу, адистиги жана окуган топтон номери;
 • эссенин темасынын аталышы;
 • окутуучунун же жетекчисинин аты-жөнү (болгон болсо).

6.6. Сынакка төмөнкүлөр кабыл алынбайт:

 • башка бирөөнүн эмгегинин көчүрмөсү;
 • ушул Жобонун 3.1-пунктунда көрсөтүлгөн автордун категориясына дал келбеген эмгектер;
 • ушул Жобонун 2.3-пунктунда көрсөтүлгөн темаларга ылайык келбеген эмгектер;
 • автор тууралуу толукмаалыматты камтыбаган эмгектер;
 • кандайдыр-бир социалдык топтордун өкүлдөрүнүн ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирген эмгектер;
 • интернеттен көчүрүлгөн эмгектер.

Эссе чыгармачылык кылдат изденүү менен жазылып, тандалып алынган тема ар тараптан чечмеленип, коюлган талапка толук жооп бериши зарыл. Баа берүүдө тексттерди антиплагиат программасы боюнча иликтөөдөн өткөрүү системасы да колдонулат.

6.7. Сынакка ушул Жобонун талаптарына ылайык келбеген эмгектерди сунуштоого жол берилбейт жана алар формалдуу белгилери боюнча четке кагылат.

VII. АВТОРДУК УКУК

7.1. Бардык укуктар авторго таандык.Сыгактын уюштуруучулары сынакка сунушталган эмгектерди жалпыга маалымдоо каражаттарында жана башка басма беттеринде жарыялоо ошондой эле,жарнамалоо жана көргөзмөлөргө чыгаруу үчүн аларды пайдалануу чечимин кабыл алуу укугуна ээ.Сынакка катышуу менен автор анын шарттарына макулдугун тастыктайт.

VIII. СЫНАКЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА КАТЫШУУЧУЛАРГА

 СЫЙЛЫК ТАПШЫРУУ

8.1. Сынакжыйынтыгыкалыстар тобунун мүчөлөрү тарабынан бекитилет.

8.2. Жеңүүчүлөргө төмөнкү белектер тапшырылат:

Ээлеген орундар

Байге фондусу

1-топ(10-11-класстын окуучуларынын категориясы)

 

Депозит ачуу сертификаты

Белектер топтому

1-орун

5000 сом

 

2-орун

3 000 сом

 

3-орун

2500 сом

 

2-топ (колледждердин, лицейлердин студенттери, жогорку окуу жайларынын 1-3-курстарынын студенттери);

 

Депозит ачуу сертификаты

Белектер топтому

1-орун

5000 сом

 

2-орун

3 000 сом

 

3-орун

2500 сом

 

3-топ(категория студенты 4 курса, 1-2 курса магистратуры)

 

Депозит ачуу сертификаты

Белектеринин топтому

1-орун

5000 сом

 

2-орун

3 000 сом

 

3-орун

2500 сом

 

       
 

8.3. Белек наркы акча эквивалентинде төлөнүп берилбейт.

8.4. Сынак алкагында ачылган депозиттер мөөнөттүү (12 айга ачылган) депозиттер болуп саналат жана аларды мөөнөтү бүткөндө алууга болот.

8.5.Калыстар тобунун чечиминин негизинде кошумча, атайы кызыктыруучу белектер аныкталышы мүмкүн.

8.6. Сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымат уюштуруучулардын расмий сайтында жана социалдык баракчаларында жайгаштырылат.

Катышуучуларга белектерди тапшыруу жана ардак грамоталар менен сыйлоо аземине чакыруу каттары жөнөтүлөт.

8.7. Сыйлыктарды тапшыруу аземинин убактысы жана орду тууралуу кошумча маалымдалат.

8.8. Уюштуруучу сынак тууралуу кошумча маалыматтарды жарыялоо жана сынак шарттарын бир тараптуу негизде өзгөртүүгө укуктуу.

Сынакка сунушталуучу материалдар “Дос-Кредобанк” ААКсынын кеңселеринде кабыл алынат.

e-mail:marketing@doscredobank.kg

Сурап-билүү телефондору: +996 (312) 98 66 17, 8686

Сынактык материалдар

2018-жылдын 25-октябрында саат 17:00гө чейин гана кабыл алынат.

Веберите регион